Polish Prestige Hotels & Resorts

Regulamin

Regulamin programu lojalnościowego Prestige Club - Polish Prestige Hotels & Resorts

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w programie lojalnościowym "Prestige Club" – zwanym dalej "Programem" i zasady jego działania.

2. Program skierowany jest do wszystkich osób fizycznych.

3. Organizatorem Programu jest Fundacja "Polish Prestige Hotels" z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 27/9, tel. +48 22 408 99 29, fax. +48 22 408 99 28, e-mail: info@hotelePPH.pl, zwana dalej Fundacją "PPH".

II. Warunki przystąpienia do Programu

1. W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która będąc Gościem jednego z hoteli PPH&R złożyła "Deklarację uczestnictwa w programie lojalnościowym "Prestige Club" lub zapisała się on-line na stronie www.hotelePPH.pl. oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, dla celów związanych z realizacją niniejszego Programu.

2. Potwierdzeniem przystąpienia Gościa do Programu jest aktywacja indywidualnego konta Uczestnika oraz Karta "Prestige Club", wydana bezpośrednio w recepcji hotelu, po złożeniu czytelnie wypełnionej i podpisanej Deklaracji uczestnictwa albo przez Biuro Fundacji "PPH", po zapisaniu się on-line na stronie www.hotelePPH.pl.

3. Karta "Prestige Club" jest kartą imienną i może być wykorzystywana jedynie przez właściciela karty, zwanego od momentu przystąpienia do Programu – Uczestnikiem Programu.

4. Uczestnik Programu na podstawie Karty "Prestige Club" może logować się do systemu rezerwacyjnego i dokonywać rezerwacji przez stronę www.hotelePPH.pl lub stronę własną hotelu, po specjalnych cenach dostępnych jedynie dla Uczestników Programu.

5. Karta "Prestige Club" jest ważna bezterminowo.

6. Karta "Prestige Club" nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

III. Zasady działania Programu

1. Uczestnicy Programu otrzymują specjalne, niższe ceny na realizowane w grupie hoteli PPH&R: a) usługi noclegowe i gastronomiczne wynikające z rachunku wystawionego przez recepcję hotelu, b) usługi noclegowe i gastronomiczne zawarte w ramach pakietów usług hotelowych.

2. Warunkiem uzyskania zrabatowanych cen Prestige Club jest: a) w przypadku dokonywania rezerwacji przez stronę hotelePPH.pl lub stronę własną hotelu zalogowanie się do strefy Prestige Club przy użyciu loginu i hasła b) w przypadku rezerwacji poprzez mail, telefon, bezpośrednio w hotelu powołanie się na uczestnictwo w Prestige Club w momencie składania rezerwacji (zamówienia).

3. Za każdy pobyt w grupie hoteli PPH&R Uczestnikowi Programu naliczane są punkty, według następującej zasady: a) za każde wydane na usługi noclegowe i gastronomiczne – łącznie od sumy rachunku wystawionego przez recepcję hotelu - pełne 100,00 PLN Uczestnik Programu otrzymuje 1 punkt w przypadku dokonania rezerwacji przez internetowy system rezerwacyjny dostępny na stronie www.hotelepph.pl i stronie własnej hotelu, po zalogowaniu się do strefy Prestige Club, lub poprzez mail, telefon, fax, bezpośrednio w hotelu. b) W przypadku pakietów i ofert specjalnych punkty naliczane są - odpowiednio wg zasady określonej w p.2a - wyłącznie od usług noclegowych i gastronomicznych. c) W sytuacji, gdy Gość część należności za usługę opłaca punktami, hotel nalicza punkty wyłącznie od kwoty zapłaconej innym środkiem płatniczym niż punkty.

4. Hotel nie będzie: a) naliczać punktów, w przypadku gdy Uczestnik Programu:

  • zapłacił za usługę punktami (z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 2c),
  • dokonał rezerwacji poprzez inny system rezerwacyjny niż dostępny na stronie www.hotelepph.pl i stronie własnej hotelu, skorzystał z cen korporacyjnych
  • dokonał rezerwacji korzystając z usług biura podróży lub agencji turystycznej

b) stosować cen preferencyjnych, dedykowanych Uczestnikom Programu, w przypadku gdy Gość skorzystał z usług gastronomicznych w cenach innych niż publikowane w karcie menu.

5. W każdym innym niż określone w pkt 3a powyżej przypadku, po powołaniu się Gościa na uczestnictwo w programie lojalnościowym Prestige Club, hotel zobowiązany jest do naliczenia Uczestnikowi Programu punktów za zrealizowane przez niego noclegi i usługi gastronomiczne. Punkty naliczane są przy wymeldowaniu Gościa lub w najkrótszym możliwym czasie po jego wyjeździe, najpóźniej do 3 dni.

6. Gromadzenie punktów rozpoczyna po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i otrzymaniu ważnej karty Prestige Club.

7. Uczestnik Programu może wykorzystać zgromadzone punkty zgodnie z zasadami opisanymi w części IV Regulaminu.

8. Sprawdzanie ilości zebranych punktów możliwe jest poprzez zalogowanie się na stronie www.hotelePPH.pl w strefie Prestige Club przy użyciu loginu (numeru karty) i hasła. Sposób otrzymania pierwszego hasła jest podany na odwrocie Karty PC oraz w strefie Prestige Club na stronie www.hotelepph.pl.

IV. Wykorzystanie punktów

1. Punkty zgromadzone przez Uczestnika Programu mogą służyć do rozliczania należności za usługi dostępne w hotelach, z zastosowaniem przelicznika 1 punkt = 10 PLN. W przypadku niewystarczającej liczby punktów na opłacenie zakupionej usługi konieczna będzie dopłata pozostałej kwoty (gotówką lub kartą płatniczą).

2. Po wykorzystaniu punktów przez Uczestnika Programu zgodnie z zapisem jak wyżej, ilość punktów na jego koncie zostaje automatycznie pomniejszona o wartość punktową zrealizowanej usługi, względnie jej części, opłaconej punktami.

3. Punkty, które nie zostały wykorzystane w okresie 3 lat od momentu ich naliczenia są anulowane.

4. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o wydanie ekwiwalentu, w tym pieniężnego, wobec Organizatora z tytułu niewykorzystanych punktów.

V. Dane osobowe

1. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.) na potrzeby realizacji Programu "Prestige Club" oraz w celach marketingowych na podstawie i w zakresie wyrażonej przez Uczestnika zgody.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników programu lojalnościowego "Prestige Club" jest Fundacja "Polish Prestige Hotels" z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 27/9.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, zmiany oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych. Uczestnik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym żądanie takie musi być wyrażone w formie pisemnej przesłanej na adres Organizatora: Fundacja "Polish Prestige Hotels", ul. Hoża 27/9, 00-521 Warszawa lub adres mailowy: info@hotelepph.pl. W takim wypadku, Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Programie.

4. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w bazie danych Uczestników Programu "Prestige Club" w celach realizowania Programu zostanie powierzone Fundacji "Polish Prestige Hotels" oraz hotelom należącym do grupy hoteli Polish Prestige Hotels & Resorts (aktualna lista hoteli PPH&R znajduje się na stronie www.hotelePPH.pl) zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

VI. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu programu

1. Reklamacje, co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie i wysyłane na adres: Fundacja "Polish Prestige Hotels", ul. Hoża 27/9, 00-521 Warszawa lub info@hotelepph.pl, z dopiskiem "Reklamacja", jednakże dopisek ten nie jest obligatoryjny, w terminie 30 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod adres wskazany w niniejszym punkcie regulaminu.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji lub mailem (w zależności od formy zgłoszenia reklamacji), w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnikowi, który nie zgadza się z decyzją Organizatora w sprawie reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

VII. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Fundacja "Polish Prestige Hotels" zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu programu lojalnościowego "Prestige Club" przy czym o każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na stronie www.hotelePPH.pl z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany mogą następować wyłącznie na korzyść Uczestników lub z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Przywileje nabyte przed wejściem w życie zmian podlegają zasadom określonym w Regulaminie w brzmieniu sprzed wejścia w życie zmian.

3. Zmiany w Regulaminie lub zakończenie Programu oraz rezygnacja Uczestnika nie mogą naruszać praw, nabytych przez Uczestników do daty zmiany lub zakończenia Programu bądź rezygnacji Uczestnika.

4. Informacja o planowanym zakończeniu Programu nie wstrzymuje możliwości gromadzenia Punktów do czasu zakończenia Programu.

5. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie przesyłając wniosek o wykluczenie go z Programu na adres e-mail info@hotelePPH.pl lub na adres Biura Fundacji "PPH". Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora. Uczestnik zachowuje uprawnienia wynikające z udziału w Programie, które nabył przed datą rezygnacji.

6. Wszelkie uwagi dotyczące działania programu lojalnościowego Prestige Club należy kierować do Biura Fundacji "PPH" na adres mailowy: info@hotelePPH.pl.

 
Sprawdź jak działa Prestige Club

Dołącz do Prestige Club

Poznaj korzyści i rozpocznij oszczędzanie
Rejestrujesz się za darmo online
Otrzymujesz numer i kartę Prestige Club
Uzyskujesz dostęp do zniżek
Zbierasz punkty
i odbierasz nagrody

Błyskawiczna rejestracja w Prestige Club

Szybko i bez żadnych opłat. Dołącz do programu Presitge Club i zacznij oszczędzać.

Ostatnio oglądane hotele

Hotel Europa

Hotel Europa

Lublin
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Branicki

Hotel Branicki

Białystok
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Anders

Hotel Anders

"Urocze miejsce wśród natury"
Stare Jabłonki
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Amadeus

Hotel Amadeus

Kraków
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Sport

Hotel Sport

Bełchatów
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Vivaldi Karpacz

Hotel Vivaldi Karpacz

Karpacz
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Vivaldi Poznań

Hotel Vivaldi Poznań

Poznań
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Warszawa SPA & RESORT

Hotel Warszawa SPA & RESORT

Augustów
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel ZAMEK RYN

Hotel ZAMEK RYN

Ryn
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Bartan Gdansk Seaside

Hotel Bartan Gdansk Seaside

Gdańsk
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Art Hotel

Art Hotel

Wrocław
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Dwór Chotynia

Dwór Chotynia

Chotynia
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Villa Park MED&SPA

Villa Park MED&SPA

Ciechocinek
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Petite Fleur

Hotel Petite Fleur

Toruń
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Akwawit

Hotel Akwawit

Leszno
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Amax

Hotel Amax

Mikołajki
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Głęboczek Vine Resort & Spa

Głęboczek Vine Resort & Spa

Wielki Głęboczek
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Lidia

Hotel Lidia

Darłowo
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Medical Spa Unitral

Hotel Medical Spa Unitral

Mielno
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Natura Residence Business & SPA

Hotel Natura Residence Business & SPA

"Błogi odpoczynek w lesie"
Siewierz
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Novum

Hotel Novum

Niepołomice
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Mazurskie Siedlisko Kruklin

Mazurskie Siedlisko Kruklin

Kruklin
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Krasicki

Hotel Krasicki

Lidzbark Warmiński
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Krynica

Hotel Krynica

Krynica-Zdrój
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
HASTON CITY HOTEL

HASTON CITY HOTEL

Wrocław
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel

"Wygodny hotel, dobra restauracja"
Ożarów Mazowiecki
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Senator

Hotel Senator

Dźwirzyno
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Pałac Żaków

Pałac Żaków

Siennica
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Terminal Hotel

Terminal Hotel

Wrocław
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Wolin

Hotel Wolin

Międzyzdroje
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Żywiecki**** Medical Spa & Sport

Hotel Żywiecki**** Medical Spa & Sport

Przyłęków
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel SKAL

Hotel SKAL

Ustronie Morskie
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły
Hotel Klimczok

Hotel Klimczok

Szczyrk
Zobacz hotel i ceny
zobacz szczegóły

Zapisz się do newslettera

Otrzymuj zawsze najlepsze oferty!
 
Zaloguj się
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij